SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Szydłowie w roku szkolnym 2021/2022

 §1

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60).
 3. Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022.

§2

OFERTA EDUKACYJNA ZSP CKU im. Władysława Stanisława Reymonta
w Szydłowie oraz kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum

Lp.
Symbol oddziału
Nazwa oddziału
Kwalifikacje
Przedmioty
rozszerzonym
programem nauczania
Języki obce
Przedmioty
uwzględnione
w procesie rekrutacji
1.
1tż
Technik żywienia i usług gastronomicznych
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Język
angielski
angielski
niemiecki
język polski,
matematyka,
wos,
technika
2.
1tps
Technik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
3.
1tr
Technik rolnik
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
4.
1tl
Technik logistyk
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
5.
1 ti
Technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 Branżowa Szkola I stopnia

Lp. Symbol oddziału Nazwa oddziału  Kwalifikacje Języki obce Przedmioty
uwzględnione
w procesie rekrutacji
1. 1Za kierowca mechanik TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego angielski
niemiecki
język polski,
matematyka,
technika,
wf
2. 1Zb mechanik pojazdów samochodowych MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
2. 1Zc elektromechanik pojazdów samochodowych MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
3. 1Zd operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
4. 1ZSa kucharz HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
5. 1ZSb cukiernik SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
6. 1ZSc piekarz SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Kryteria rekrutacji - maksymalna liczba punktów

 1. Punkty za świadectwo                                                                           - 100 pkt
  • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)                           - 18 pkt
  • ocena z matematyki (za ocenę celującą)                                   - 18 pkt
  • ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)                                  - 18 pkt
  • ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)                                 - 18 pkt
  • szczególne osiągnięcia                                                               - 18 pkt
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    - 7 pkt
  • aktywność społeczna                                                                   - 3 pkt
 2. Punkty za egzamin ósmoklasisty                       - 100 pkt
  • wynik z języka polskiego                        - 100% x 0,35 = 35 pkt
  • wynik z matematyki                                - 100% x 0,35 = 35 pkt
  • wynik z języka obcego nowożytnego     - 100% x 0,35 = 35 pkt

 za oceny wyrażone w stopniu :

 • celującym              – przyznaje się po 18 pkt,
 • bardzo dobrym      – przyznaje się po 17 pkt,
 • dobrym                  – przyznaje się po 14 pkt,
 • dostatecznym        – przyznaje się po   8 pkt,
 • dopuszczającym    – przyznaje się po   2 pkt,

OFERTA EDUKACYJNA ZSP CKU im. Władysława Stanisława Reymonta
w Szydłowie oraz kryteria rekrutacji do SZKOŁY POLICEALNEJ

Lp. Zawód Czas trwania
1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 3 semestry
2. Technik administracji 4 semestry

OFERTA EDUKACYJNA ZSP CKU im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie oraz kryteria rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lp. Zawód Kwalifikacja
1. kucharz HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań
2. rolnik ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej
3. technik rolnik ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

§3

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie :
  Lp.   Postępowanie rekrutacyjne
  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 15.06 - 10.07.2021; godz. 15.00
  2. Dostarczenie do szkoły kopi świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty 26.06 – 10.07.2021; godz. 15.00
  3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatów do szkół  Do 04.08.2021
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12.08.2021; godz. 12.00
  5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy ”zakwalifikowanych”, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie  od 15.04.2021  do 14.08.2021
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie oryginałów :
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku technikum lub szkoły branżowej)

  Od 13.08.2021 do 18.08.2021 godz. 12.00

  7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.08.2021 do godz. 14.00
  8. Poinformowanie organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole 19.08.2021
 2. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat,  wypełniając wniosek, który zawiera:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  • adres poczty elektronicznej i numeru telefonów rodziców kandydatów, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,
  • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, kolejno wskazanie wybranych oddziałów w obrębie danej szkole.
 3. Do wniosku dołącza się :
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  • akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

§4

   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
   2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
   3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub krajowym, organizowanym przez kuratora oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

§5

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
     • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum  lub szkoły podstawowej,
     • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
     • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
     • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty  konkursów, o których mowa w § 4 ust.3.
     • zaświadczenie o posiadaniu praktyki zawodowej w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia, (umowę o praktykę należy donieść do 14 dni od rozpoczęcia nauki w szkole),
     • dwa zdjęcia.

§6

Procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:
     • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
     • Komisja  rekrutacyjna  sporządza  uzasadnienie  odmowy  przyjęcia  kandydata do  szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
     • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
     • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§7

Administrator danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im.  Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydata w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

§8

Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania, czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.